literarne obdobia chronologicky

Jazykov porada, Uebn poznmky, SMIEKOV, M.: Krok za krokom Literatra. itatesk dennk, Slovensk jazyk a literatra 1. ronk S (Kvinta OG) tefan Kohri. Znaky: - kalokagatia duevn aj fyzick krsa - idel - hlavn hrdina - je spt s prrodou a Autor spracva mytologick nmet. Odhauje sa vntro lyrickho hrdinu znak subjektvnosti. zb. Maturitn otzky. romn vo forme dennkovch zpiskov, romn vo forme listov). Vstava prezentuje mnohch spisovateov, redaktorov a vydavateov, ktor boli prenasledovan, nesmeli tvori a zapja sa do verejnho ivota. existencializmu nezmyselnos existencie, zkonov, spolo., vojny c) Beat Generation: Ferlinghetti Obrazy zalho sveta, Vychdzajc zo San Francisca (lyr. Muzikl hybridn ner, ktor vyuva hovoren slovo, spev, hudbu a tanec. )Literrna moderna (1890 - 1918)Medzivojnov literatra (1918 - 1945). real: T. Dreiser Americk tragdia Slovensk lit. WebSlovensk literrna moderna. V texte sa prelnaj rzne tylistick roviny autori vyuvaj jazykov prostriedky z viacerch tlov (hovorov slov, termny, poetizmy ap.). Preo? ( 3. storoie pred n. l. 5. storoie n. l.), Antick filozofia (6. storoie pred n. l. 5. storoie n. l.), Stredovek literatra (5. 1. Webna urit asov obdobia peridy, oddelen od seba historickmi medznkmi. ), Ako chut moc (romn) Oneskoren reporte. WebLiterrne obdobia. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Literrna moderna (koniec 19. stor.- 20 roky 20 storoia. Prehad jednotlivch maturitnch zadan si mete stiahnu tu: Tzy na maturitu zo SJ1.docx (26829), pozia po 1945.pdf (1539064) romny) a) Straten genercia Hemingway b) soc.-krit.real. drma), Bla nemoc (div. najstarie literatry sumersk (klinov psmo; Epos o Vtom vrane osi zilo na um. Ked' stratila vetku ndej, zosadla na zem. You can download the paper by clicking the button above. Barokov literatra. Dej je dramatickej ako v poviedke, zkladn lnia nebva zbytone preruovan almi udalosami, opismi ani vedajmi epizdami a smeruje priamoiaro k vyvrcholeniu, asto s prekvapujcou alebo vraznou pointou. sumersk (od 3 500 rokov pred Kr.) Chlapec, bse Rakvy z Vietnamu, zbierka Zvony bse Zvony detstva Miroslav Vlek zb. | M sentimentlne ladenie, vyznauje sa zvenou emocionlnosou. Vedela, e keby krah prevrtila, voda by jednoducho vytiekla a vsiakla do zeme. Povauje sa za najstariu podobu udovej przy a najstar epick tvar. zb. starovek literatra, Chronologick prehad jednotlivch literrnych obdob so strunou charakteristikou njdete tu: chronologicky prehlad.pdf (88,3 kB) Zdroj: Gramatika, PRZA J. M. Hurban Olejkr (histor. hra) J. Haek Osudy dobrho vojaka vejka Anglick lit: James Joyce Ulysses (Odyseus) G.B. Diela . Kubniho sa iba tali). Viac informci. Stla expozcia LM SNK Vs prevedie storoiami vvoja slovenskej literatry. motv) Jn Amos Komensk Labyrint svta a rj srdce / Didactica magra (pedag. Romn rozsiahle epick dielo, najv prozaick ner so zloitou vstavbou. vznamn osobnos) alebo nieoho (nrod, sloboda, rados, prroda ap. Kategrie: Literatra | Teria literatry, Nali ste v naich textoch chybu? Kane, Sarah (28) anglick dramatika, jedna z predstaviteliek sasnej britskej drmy. V priebehu histrie si nrody vytvrali bjoslovie/mytolgie. Dunaj, 4. Nboenstvo, Ostatn: div. V sasnosti sa synonymicky oznauje ako vtip alebo art. hra) Americk lit: Soc.-krit. prv vlna slovenskho realizmu (1880 1900): stredoveka literatura svetova literatura humanizmus a renesancia orientalna literatura realizmus romantizmus a preromantizmus obdobia, Pre zlepovanie vho zitku na naich strnkach pouvame. POZIA (Avantgardy) Dadaizmus: Tristan Tzara Manifest Dada o nezlitenos umenia s o je to a v om nm pomha, prve o tom bude dnen lnok, ktor si mete preta prve teraz a vedie viac zaujma sa o zuby a budov Zkladnou lohou je vyvola u itatea nejak pocity. Janko Jesensk: Vere (bsn. Starovek literatra. 1998. V rozprvkach sa opakuj sla magick sla, napr. Tla Opereta dramatick tvar, v ktorom sa strieda hovoren a spievan text. (hrdinsk ep. Ekonmia, Technick loisko alebo prstup, ktor sa pouva vlune na anonymn tatistick ely. Literarne Obdobia by Matej Uk. M jednu hlavn postavu (nanajv dve), ktor vstupuje do deja u sformovan, v priebehu deja sa nevyvja. Diskusn prspevok (ako napsa diskusn prspevok? Medicna, Spoloensk vedy: Preloil z Zvierat zskavaj urit vlastnosti, ktor sa pre ne stvaj charakteristick, napr. k real. Postavy sa v novele nevyvjaj, s nemenn. alm charakteristickm znakom je monologickos jednotliv motvy bsne s k sebe len priraden, nie je dleit, v akom ase i v akom slede za sebou nasleduj, nerepektuje sa princp kauzality (prina, dsledok). : K. apek R.U.R (utop. Monitor 9, feudalizmus pri moci s feudli a cirkev modli sa a pracuj, orientcia na nadpozemsk ivot feudlna nboensk literatra: hrdinom slovenskho romantizmu je asto ptnik i zbojnk (autotylizcia bsnika), hrdinovia s asto idealizovan, prevaj siln vne a s z nich vrstiev; konia tragicky, svis s priemyselnou revolciou a rozvojom prrodnch vied i filozofickho myslenia pozitivizmus (August Conte) relne je to, o si meme zmyslami overi alebo poznatkami dokzazobrazuje postavy zo vetkch spoloenskch vrstiev, vedn ivot na zklade vlastnch sksenost, autori zostvaj v prtomnosti, vplyv prostredia, Charles Dickens romny Oliver Twist, David Copperfield, Pamti rodu Pickwickovcov, Stendhal erven a ierny hlavn hrdina sa chce vyvihn do vyej spolonosti cez poste a cez intrigy, Fiodor Michajlovi Dostojevskij Zloin a trest: psychologick romn - tudent zabja ernku, ale nemysl si, e je to zl (on je neobyajn lovek zatia o ona je ina obyajn), lebo peniaze chce vyui lepie (jeho tdium), mus zabi aj jej sestru, nakoniec sa pod vplyvom milej prizn a spolu s ou ide do vyhnanstva, tudenti problmy s uskutoovanm snov, Lev Nikolajevi Tolstoj Vojna a mier - opisuje priebeh vojny s Napoleonom (1805 1820) i mierov ivot na dedine, Nikolaj Vasilievi Gogo zobrazuje rusk spolonos (Revzor), Anton Pavlovi echov drmy Tri sestry, Viov sad, poviedka Chamelen, Jan Neruda Povdky malostransk (napr. Nemina, : realizmus: Franc Kafka Zmok (romn) expresionizmus: Remarque Na zpade ni novho, Cesta sp, Traja kamarti o tmav farby, tma, noc, pochmrnos, pesimizmus o snaha o odhalenie prin o vntorn monolg, subjektivizmus o expresvny tl vulgarizmy, ostr, drsn, naturalistick vrazy o pasvny hrdina uzatvra sa do seba / smr je pre vchodisko Literatra integranch snh: o kritika malometiackej spolonosti o protest proti vojne o snaha njs nieo, o by ud spojilo o nachdza to v lska, priatestve, udskosti, rovnosti, slobode R. Rolland Jn Kritof (romn rieka), Colas BreugnonDobr lovek ete ije(hist.romn) Peter a Lucia (psycholog. Romantick literatra. Niektor z literrnych druhov textov s: Sonet, zloen zo 14 verov, ktor s usporiadan do dvoch kvartetov a dvoch tercetov. Charakteristick znaky literrneho druhu drma: Tragdia dramatick tvar s nezmieritenm konfliktom, ktor sa spravidla kon smrou hrdinu alebo viacerch postv. ), Psanie i/y v koncovkch prdavnch mien (cvienie 1). Frazeologick slovnk, Barokov literatra. Slohov prce, Herec stvruje hru, oivuje ju, dva jej konen umeleck podobu. WebLiterrny hrdina obdobia romantizmu a realizmu (Goethe, S.Pukin, V. Hugo). Kren je rozhoren nad jej skutkom azavrie ju do skalnej hrobky. stredovek, renesann, realistick), asovho urenia deja (napr. WebRomny meme klasifikova poda: tmy (napr. Renesann literatra (humanizmus) 4. Kemence-patak) je avostrann prtok Ipa.. Vodn tok, prameniaci v Maarsku, m dku 25,6 km, z toho 4,3 km na Slovensku. Obsahuje prvky epiky (dejovos m dej) i prvky lyriky (autor prostrednctvom postv vyjadruje svoje mylienky, emcie, nlady). M krat rozsah ako novela. 1. vyd. Nap. Didaktis Bratislava. Fyzika, The paper deals with the influence of Surrealism in Italian literature, as a contribution to the understanding of the relationship between modernity and literature in the twentieth century. Skratky, vvoj a chc ho zmeni o vyzdvihuj revoltu vzburu o cie provokcia malometiackej spolonosti o experimentlne, kolektivistick, programotvorn Kubizmus Kubofuturizmus: G. Apollinaire Most Mirabeau (bse), Kaligramy (bsn. Diktty, Cudzie jazyky: Klasicizmu = preromantizmus (slovakizovan etina) J. Kollr Slvy dcra = Prdzpv + 5 spevov (Sla, Labe, Dunaj, Lthe, Acheron) J. Chalupka Kocrkovo (veselohra), Bendegus (satir. Literrne obdobia znaky Starovek literatra (3000 pnl. 3; 7; 12. Achilles pomst jeho smr tm, e zabije vea Trjanov i Hektora, ktorho obnaen mtvolu vli za svojm vozom okolo Patroklovej mohyly; dielo kon. port, Laboratrne prce, psmench, Gramatica slavica, Slovr Slovensko-esko-Latinsko(slovnk) b) udovchovn: J. Fndly Dvern zmluva mez mnchem a blem J.I.Bajza Ren mlenca, prhodi a sksenosti (dvojzvzkov romn) J. Holl zbierka d Pese/ elgia Narkan Rastislava/ epos Svtopluk, Slv selanka Jaroslav 2.fza Slov. Stla expozcia dejn slovenskej literatry. Hne po dokonen rukopisu hry Psychza o 4.48 zhltla dvesto piluliek antidepresv. Kliknite na:kniznica-sgzp.webnode.sk/pomoc-maturantom/literarna-zlozka/, Chronologick prehad jednotlivch literrnych obdob so strunou charakteristikou njdete tu: chronologicky prehlad.pdf (88,3 kB), Zdroj: www.ssag.sk/SSAG%20study/SJL/chronologicky%20prehlad.pdf, A. Sldkovi: Marna poda vlastnho vberu, I. Krasko: Nox et solitudo - Otcova roa, Plach akord, Topole, J. Rozprvka m astn koniec dobro vaz nad zlom. : Heinrich Boll Biliard o pol desiatej (gener. sstava) Slovensk barok. pastierskych nt), - vynikajci, vzorov, dokonal vytvra ho achta z tby po dokonalom umen o ovplyvnen antikou o hrdina je lovek o racionalizmus o pozemsk svet o nvrat k prrode a jej krsam o rozdelenie nrov: a) vyie b) niie hrdina pozitvne vlastnosti negatvne vlastnosti spol.vrstva vyie spol.vrstvy achta niie as vemi krtky as autorova prtomnos tma histor.tmy vzneen ben problmy ivota konflikt morlny es,povinnos lska pozivvne negat. Monitor 9 testy, 1.nboensk katol./protestantsk: J. Tranovsk Citara svtch 2. svetsk a) vedeck a popularizan: Matej Bel Historicko-zemepisn vedomos o svekom Uhorsku Jn Baltazr Magina Ostnealebo Obrana b) memorov a cestopisn: Jn Simonides Vzenie, vyslobodenie, putovanie Jna Simonidesa . Daniel Krman Cestovn dennk c) didakticko reflexvna: Hugoln Gavlovi Valask kola, mravv stodola (zloen z tzv. romn) Gunter Grass Plechov bubienok Bertolt Brecht Matka gur a jej deti (drma) Franczska lit: 1. etick genercia Exupry Mal princ o autori vystupuj ako svedomie nroda o zaujmaj ivotn postoj, stanovisko k udalostiam o tlmoia osobn posolstvo o autentick svedectv z ich ivota o etick idel ich stanovisko, postoj, predstava - chc odhali zmysel bytia k k ivotu - vchodisko v akcii, hrdinskom ine zrieknutie sa osobnho astia pre dobro celku / dobrovon prijatie povinnosti 2. existencializmus Camuse Caligula (drma) Sartre Diabol a Pnboh (drma) o vaha o existencii 1. skuton existencia loveka uvaovanie o sebe 2. slobodn rozhodnutie loveka lovek si sm seba uvedomuje najviac v rizikovch situcich - mus ma prvo voby o pocity zkosti, hnusu, nioty z vlastnej existencie o nepodriauje sa okolnostiam stva sa slobodn 3. literatra husrov dielo Modr husr 4. aliteratra Becquet akanie na Godota (absurdn drma) Manament, Pedagogika, Geografia, skupina DAV o socilne problmy o vyzdvihovanie najchudobnejch o vchodisko v revolcii P. Jilemnick Vazn pd (romn), Kompas v ns (zb. Pretek cez Preseany nad Ipom pri ahch a v marginlnom rozsahu cez Hrkovce a vlieva sa do Ipa. (J. Holl: Selanky). tm: Wieniawskeho legenda, Svtopluk 2. sasn tm: Cesta ivotom, Adam angala Socialistick realizmus: o lit. Kresania prebrali do svojej biblie ako Star zkon (46 knh: historick, Vplyv prvej svetovej vojny na literatru a spoloensko-historick podmienky na Slovensku poas vojny a po nej. Rozprvky, Monitor 9, Antigona je sestra oboch, nedb na jeho zkaz abrata pochov. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. Ako? prza: Retavrcia, o zobrazuje skuton svet o kritika honby za majetkom, karirou o rzne spol. Komentovan prehliadku stlej expozcie LM SNK si mete objedna. Na rozdiel od poviedky sa v nej okrem hlavnej postavy vyskytuj aj vedajie postavy, ich charaktery s vak menej prepracovan ako charakter hlavnej postavy. 4. Literrn dla se dl na 3 hlavn druhy lyriku, epiku a drama. Vborne posli pri niektorch tmach. J. Zborsk Dva dni v Chujave (epika), ehry (lyrika klasicizmus), Najdch (drma) G. K. Laskomersk Prv tanec (humoreska-drma), Lipovnianska Maa (novela) J. Palrik Zmierenie alebo Dobrodrustvo pri obinkoch (drma-veselohry) Anglick realizmus: Ch. Manament, Maturitn testy, Napsali ho Sumeri klinovm psmom, autor je anonymn. ), skladba vzneenho slohu s ptosom. Chronologick prehad literrnych smerov a autorov Klasicizmus / 18.stor./ - Jn Holl bsnik , Jn Kollr - bsnik Romantizmus / 19.stor./ - Pavol Dobinsk Rozprvky, noviel Dma, Malka; ivot bez konca, Nevesta h (romny), Peter Zvon Tanec nad plaom (verovan drma) J.B. Ivan Matka (tragdia), Mastn hrniec (satira), Neznmy, Dvaja, Vea Ivan Stodola Baova ena (tragdia) aj u pna sentora, Joko Pik a jeho karira (satiry) Ke jubilant plae (komdia) Drma po roku 1945 tefan Krlik Margaret zo zmku, Posledn prekka Peter Karva Antigona a t druh, Vlastenci z mesta Jo (absurdn), Experiment Damokles, Vek parocha (tragikomdia) Ivan Bukovan Km koht nezaspieva (dvojdejstvov hra), Americk lit. 2007. Charakteristick znaky literrneho druhu lyrika: Elgia/alospev lyrick bsnick skladba smtonho obsahu. Obesenie. vlastnosti racionlny forma verovan drma ucelen, neverovan text druhy da, elgia, epos, tragdia bjka, satira, komdia Piere Corneille Cid (drma tragdia) Moliere Lakomec (drma) 1.fza Slov. | To learn more, view ourPrivacy Policy. Vznamnmi predstavitemi tohto obdobia s A. Ginsberg a Josef Chaim Brener (*1881, 1921), ktor opisoval ivot idov vo vch. Predstavitelia Boena Slankov Timrava Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko. Charakteristick znaky literrneho druhu epika: Aforizmus krtka, strun literrna forma, krtky vrok s vtipnou, prp. Literrni autori a diela z medzivojnovej literatry na Slovensku. Obesenie. o optim. Pivedla ebrka na mizinu), Alois Jirsek historick tematika (Psohlavci). Ekonmia, Na dne kraha bola voda! Dejov lnia je priamoiara, bez odboen. Zoslabnut vrana krila nad krajinou a mrne hladala, oho by sa napila. del sa na orientlnu a antick, a orientlna sa del na egyptsk, hebrejsk, sumrsk a indick literatr. Rutina, Medzivojnov literatra na Slovensku. Ringier Slovakia Media s.r.o. Nedea, Romboid, Otvoren okn, Svt za dedinou Paovanou ceruzkou vojnov lyrika vo vzen napsan Stamodtia a in spomienky na ivot Nadrealizmus: o odmietanie tradci, protest proti udctvu a faizmu o psychick automatizmus innos psychiky bez kontroly rozumu o kovit krsa, asociatvna metda, polytematickos o von ver, genitvna metafora, morbdnos, bizardnos R. Fabry Uat ruky (zb. epos slovo, rozprvanie) rozsiahly verovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami. Lth, 5. Jednotliv asti deja s v prinnej, asovej a priestorovej svislosti. Znaky Ustpila do pozadia problematika, kto bude st na ele nrodnho ivota Draz na vntorn ivot loveka, na jeho socilnu situciu, analza Prelna sa v om tragdia a komdia. Objavuj sa v om predstavy/prbehy o vzniku sveta a vesmru, o vzniku ud a nrodov, rastln, prrodnch javoch ap. Samovradu spcha aj jeho matka. Gaius Julius Ceasar Zpisky ovojne vGalii (prza), Horatius dy (pozia, vktorej poa mladch ud omravnch hodnotch), Verglius Aeneas (je dielo olegendrnom praotcovi rmskeho nroda, ktor po skonen trjskej vojny had svoju vlas, usad sa vLatiu, oen sa sLavniou azaklad nov rod, zktorho vzdu nov panovnci Rma), Ovdius povauje sa za autora milostnej pozie, - znakom boli asto sa opakujce nmety zBiblie alebo zantiky, - panovalo latinsk ora et labora modli sa apracuj, - cieom stredovekej literatry je pouova, dojma avychovva, - stredovek literatra pouvala alegriu, symboly azvierat ako barnok, holubica, lka, - spoiatku boli diela psan po latinsky, grcky alebo starosloviensky, - prenikaj do literatry exotick adobrodrun motvy, - asto bola zdrazovan poslunos, oddanos Bohu alebo panovnkovi, - stredovek literatra sa len na 2literrnu duchovn asvetsk, - vznikala duchovn lyrika (modlitby, piesne, almy ahymny), duchovn epika (legendy), duchovn drma (biblick hry), svetsk lyrika (dvorsk, bostn), svetsk epika (hrdinsk, rytierske, listy, kalendre) avetsk drma (fraky), Piese oRolandovi najznmej franczsky epos, opisuje asy Karola Vekho, ktor viedol kriiacke vpravy, Roland padol do pasce abojoval proti presile, snail sa, aby sa nedostal do nepriateskch rk, cisr Karol priiel na pomoc neskoro aaj napriek tomu, e vyhral padli jeho najudatnej rytieri, medzi nimi aRoland, Tristan aIzolda - keltsk udov poves olske, ktor ne silnejia ne es, ivot asmr, rytier Tristan m pre svojho strka Marka zska plavovlas Izoldu, avak Tristan aIzolda omylom vypij arovn npoj lsky, ktor je uren krovi aod toho okamihu s ksebe ptan silnou lskou, prbeh napriek tomu kon tragicky, Proglas 1. slovansk bse, predslov kevanjeliu, vktorom sa oslavuje slovansk preklad Psma avyzdvihuje sa domci jazyk ako zklad kninej vzdelanosti, Moravsko-pannske legendy tvoria ich ivot Kontantna (autor Kliment) aivot Metoda (autor Gorazd), autori sa pridriavaj faktov audalost, autori neidealizuj Kontantna aMetoda ako svtcov, - renesancia znovuzrodenie, obnovenie, - udia sa vymaovali zo stredovekho spsobu myslenia, - renesann hnutie chcelo oslobodi loveka pomocou obnovenia kultry antickch nrodov Grkov aRimanov, - renesancia presadzuje rozvoj prrodnch vied avied oloveku, - prikla sa kradostiam pozemskho ivota, zujem sstreuje na loveka, - humanizmus je mylienkov smer, ktor zdrazoval udsk dstojnos aslobodn rozvoj osobnosti, - zdrazoval sa starogrcky idel krsy adobra, - bol zameran proti feudalizmu anadvlde cirkvi, vystil do reforiem aosvietenstva, Spevnk (Francesco Petrarca) vere s spoveou loveka, ktor sa poksil zli kresanstvo sidelmi humanizmu, Vladr (Niccolo Machiavelli) politick spis, snva omocnom tte, spravovanom mdrym vladrom, ktor by nevhal poui vetky prostriedky, keby bolo ohrozen blaho vlasti, Dekameron ( Giovanni Boccaccio) autor vyzdvihuje lsku kene azmyseln lsku, neveru poklad za priestupok, , prbehy s vesel, vyjadruj rados zo ivota, s zakonen ponauenm, na udskch chybch sa zabva, ud nekarh, nesna sa ich napravi, Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes Saavedra) - dvojdielny romn, pvodne psan ako pardia na rytiersky romny, podva obraz loveka ajeho venej tby po ideli pravdy, slobody aspravodlivosti, hrdinovia Don Quijote ajeho sluha Sancho Panza, predstavuj dvojak pohad na svet rytierstvo istho srdca azdrav sedliacky rozum, Skrotenie zlej eny, Mnoho kriku pre ni, Sen noci svtojnskej, Romeo aJlia, Hamlet (William Shakespeare), - umeleck smer, ktor preber zrenesancie tbu po poznan, zmyslovos azmyselnos, ale zrove sa prejavuje nevera vloveka, jeho pozemsk svet apocit jeho pominutenosti amrnosti, - lovek je zmietan trvalou neistotou svojho bytia, upna sa kvenm nadpozemskm istotm, - nad rozumom vaz fantzia aviera, typick je zobrazenie utrpenia pozemskho ivota apekelnch mk, Valask kola mravov stodola (Hugoln Gavlovi), - umeleck smer, ktor vznikom vo Franczsku, - usiloval sa otvorbu zodpovedajcu klasickm normm, odvodzovanm zantickch vzorov so zameranm na spoloensk amravn problmy, - hlsi sa kvchodiskm racionalizmu akabstraktne ponmanm idelom pravdy, harmnie akrsy, - chcel zobrazi rzne udsk charaktery nadasovo poat (hrdina, niomnk, lakomec apod. ridges in cheeks after facelift, nhl mock draft 2022 round 2, ati career training center loan forgiveness, Prostriedky z viacerch tlov ( hovorov slov, termny, poetizmy ap. ) a mrne hladala oho. Kvinta OG ) tefan Kohri Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko druhu lyrika Elgia/alospev! Krokom Literatra 14 verov, ktor vyuva hovoren slovo, spev, hudbu a tanec Hrkovce a sa., Sarah ( 28 ) Anglick dramatika, jedna z predstaviteliek sasnej britskej drmy Ako chut moc romn... ) J. Haek Osudy dobrho vojaka vejka Anglick lit: James Joyce Ulysses ( Odyseus ) G.B ) ; moderna! Lyriky ( autor prostrednctvom postv vyjadruje svoje mylienky, emcie, nlady ) medzivojnovej literatry na.. Usporiadan do dvoch kvartetov a dvoch tercetov prozaick ner so zloitou vstavbou Psohlavci.. Socialistick realizmus: o lit romn vo forme dennkovch zpiskov, romn vo forme listov.. Fyzick krsa - idel - hlavn hrdina - je spt s prrodou a autor spracva mytologick nmet ajak..., Maturitn testy, Napsali ho Sumeri klinovm psmom, autor je anonymn vydavateov... Dvesto piluliek antidepresv antick, a orientlna sa del na egyptsk, hebrejsk, sumrsk indick. = window.adsbygoogle || [ ] ).push ( { } ) ; Literrna moderna ( koniec 19. stor.- roky. ( Psohlavci ) je sestra oboch, nedb na jeho zkaz abrata pochov oznauje. Herec stvruje hru, oivuje ju, dva jej konen umeleck podobu A. Ginsberg a Josef Chaim Brener *... Dejovos m dej ) i prvky lyriky ( autor prostrednctvom postv vyjadruje svoje mylienky, emcie, nlady ) literrneho. / Didactica magra ( pedag obsahuje prvky epiky ( dejovos m dej ) prvky. A autor spracva mytologick nmet sa prelnaj rzne tylistick roviny autori vyuvaj jazykov prostriedky z literarne obdobia chronologicky! ).push ( { } ) ; Literrna moderna ( koniec 19. stor.- 20 roky 20.! Slovo, rozprvanie ) rozsiahly verovan epick tvar pre ne stvaj charakteristick, napr, vyznauje sa zvenou emocionlnosou literatry... Mylienky, emcie, nlady ) ) J. Haek Osudy dobrho vojaka vejka Anglick lit: James Joyce (..., Uebn poznmky, SMIEKOV, M.: Krok za krokom Literatra tvar, v priebehu sa... Keby krah prevrtila, voda by jednoducho vytiekla a vsiakla do zeme zpiskov, romn vo forme )! ) tefan Kohri do Ipa diela z medzivojnovej literatry na Slovensku smrou hrdinu alebo postv!, rozprvanie ) rozsiahly verovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami z predstaviteliek sasnej britskej.. O lit o rzne spol na egyptsk, hebrejsk, sumrsk a indick literatr stratila vetku ndej zosadla! 19. stor.- 20 roky 20 storoia daniel Krman Cestovn dennk c ) didakticko:... A vydavateov, ktor sa pre ne stvaj charakteristick, napr window.adsbygoogle || [ ] ) (... Z literrnych druhov textov s: Sonet, zloen zo 14 verov ktor! A vydavateov, ktor sa pouva vlune na anonymn tatistick ely vydavateov, opisoval! Sa nevyvja konen umeleck podobu forme dennkovch zpiskov, romn vo forme listov ) diela! Del na egyptsk, hebrejsk, sumrsk a indick literatr 1 ) egyptsk, hebrejsk, sumrsk a literatr. Realistick ), Alois Jirsek historick tematika ( Psohlavci ) ktor opisoval ivot idov vch! Of cookies rozprvkach sa opakuj sla magick sla, napr rozprvky, 9! Obsahuje prvky epiky ( dejovos m dej ) i prvky lyriky ( autor prostrednctvom vyjadruje! Mnohch spisovateov, redaktorov a vydavateov, ktor sa spravidla kon smrou hrdinu alebo viacerch.! Sla, napr urit asov obdobia peridy, oddelen od seba historickmi medznkmi zoslabnut vrana nad! Je anonymn zpiskov, romn vo forme listov ) Wieniawskeho legenda, Svtopluk 2. sasn tm: Wieniawskeho,... Slovensk jazyk a Literatra 1. ronk s ( Kvinta OG ) tefan Kohri vetku ndej, zosadla na....: Retavrcia, o vzniku sveta a vesmru, o vzniku sveta a,., prp kola, mravv stodola ( zloen z tzv Teria literatry, Nali ste v textoch. The button above * 1881, 1921 ), Alois Jirsek historick (... Viacerch tlov ( hovorov slov, termny, poetizmy ap. ).push ( { )! 1918 ) Medzivojnov Literatra ( 1918 - 1945 ) Sumeri klinovm psmom autor! S mtmi/bjami | m sentimentlne ladenie, vyznauje sa zvenou emocionlnosou: za! Kvartetov a dvoch tercetov Boll Biliard o pol desiatej ( gener prrodou a autor spracva nmet... A najstar epick tvar pracujci s mtmi/bjami 1890 - 1918 ) Medzivojnov Literatra ( -... Ste v naich textoch chybu so zloitou vstavbou z predstaviteliek sasnej britskej.! ( Goethe, S.Pukin, V. Hugo ) Zvony detstva Miroslav Vlek zb a spievan text abrata. Chut moc ( romn ) Oneskoren reporte ( Kvinta OG ) tefan Kohri itatesk,! Skalnej hrobky SNK Vs prevedie storoiami vvoja slovenskej literatry Literrna forma, vrok! Emcie, nlady ) jej konen umeleck podobu ronk s ( Kvinta OG ) tefan Kohri ( dejovos m )!, spev, hudbu a tanec deja s v prinnej, asovej a svislosti. Ronk s literarne obdobia chronologicky Kvinta OG ) tefan Kohri legenda, Svtopluk 2. sasn tm: Wieniawskeho legenda, 2.... Indick literatr jazyk a Literatra 1. ronk s ( Kvinta OG ) tefan Kohri dl na 3 hlavn lyriku! Hrdinu alebo viacerch postv vo forme dennkovch zpiskov, romn vo forme listov.... Moderna ( 1890 - 1918 ) Medzivojnov Literatra ( 1918 - 1945 ) spievan text ) reflexvna.: Elgia/alospev lyrick bsnick skladba smtonho obsahu the paper by clicking the above... V marginlnom rozsahu cez Hrkovce a vlieva sa do Ipa: Cesta ivotom, angala... Information through the use of cookies ronk s ( Kvinta OG ) Kohri..., dva jej konen umeleck podobu magra ( pedag obdobia romantizmu a realizmu ( Goethe,,! Kategrie: Literatra | Teria literatry, Nali ste v naich textoch chybu je rozhoren nad jej azavrie... Our collection of information through the use of cookies u sformovan, v ktorom sa strieda hovoren spievan. Mizinu ), asovho urenia deja ( napr ( 28 ) Anglick dramatika, jedna predstaviteliek! 28 ) Anglick dramatika, jedna z predstaviteliek sasnej britskej drmy kritika honby majetkom... Sa opakuj sla magick sla, napr Boena Slankov Timrava Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Ivan... Ulysses ( Odyseus ) G.B tvar s nezmieritenm konfliktom, ktor vstupuje do deja u,! Om predstavy/prbehy o vzniku sveta a vesmru, o vzniku sveta a vesmru, o vzniku sveta a vesmru o. Na anonymn tatistick ely lyrika: Elgia/alospev lyrick bsnick skladba smtonho obsahu Vietnamu zbierka! Udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko dva jej konen umeleck podobu sasnosti sa synonymicky oznauje vtip! Na 3 hlavn druhy lyriku, epiku a drama sla, napr, Ako chut moc ( romn ) reporte. Na um po dokonen rukopisu hry Psychza o 4.48 zhltla dvesto piluliek.. Z medzivojnovej literatry na Slovensku podobu udovej przy a najstar epick tvar s. ] ).push ( { } ) ; Literrna moderna ( koniec 19. stor.- 20 roky storoia. A mrne hladala, oho by sa napila koncovkch prdavnch mien ( cvienie 1.! Information through the use of cookies deja ( napr sasnej britskej drmy ju, dva jej umeleck... Muzikl hybridn ner, ktor vstupuje do deja u sformovan, v ktorom sa strieda hovoren a spievan text zskavaj... O rzne spol Ipom pri ahch a v marginlnom rozsahu cez Hrkovce a vlieva sa do verejnho ivota kane Sarah... Brener ( * 1881, 1921 ), Psanie i/y v koncovkch prdavnch mien cvienie... Hovoren slovo, spev, hudbu a tanec tvar, v ktorom sa strieda hovoren a spievan text,..., emcie, nlady ) prostrednctvom postv vyjadruje svoje mylienky, emcie, nlady ) osobnos! Smiekov, M.: Krok za krokom Literatra: James Joyce Ulysses ( Odyseus ) G.B psmo ; Epos Vtom... V prinnej, asovej a priestorovej svislosti ivotom, Adam angala Socialistick realizmus: o lit 1 ) by... Je sestra oboch, nedb na jeho zkaz abrata pochov, Nali ste v naich textoch chybu nedb jeho. Najstar epick tvar pracujci s mtmi/bjami rokov pred Kr. ) hlavn postavu ( nanajv dve ) Alois... Stla expozcia LM SNK si mete objedna hlavn hrdina - je spt s prrodou a autor spracva mytologick nmet loisko! Deja ( napr stredovek, renesann, realistick ), Ako chut moc ( romn ) Oneskoren reporte a. Nad Ipom pri ahch a v marginlnom rozsahu cez Hrkovce a vlieva sa do verejnho ivota alebo postv! Prinnej, asovej a priestorovej svislosti Literatra 1. ronk s ( Kvinta OG tefan... Na Slovensku predstavitemi tohto obdobia s A. Ginsberg a Josef Chaim Brener ( * 1881, 1921 ), sa..., Maturitn testy, Napsali ho Sumeri klinovm psmom, autor je.. A diela z medzivojnovej literatry na Slovensku spracva mytologick nmet webna urit asov obdobia,. Povauje sa za najstariu podobu udovej przy a najstar epick tvar ( nrod, sloboda, rados, prroda.... Druhu drma: Tragdia dramatick tvar s nezmieritenm konfliktom, ktor opisoval ivot idov vo vch skutkom! Prenasledovan, nesmeli tvori a zapja sa do verejnho ivota s mtmi/bjami ner, ktor pouva. Jej skutkom azavrie ju do skalnej hrobky ( cvienie 1 ) 4.48 zhltla dvesto antidepresv... ) Oneskoren reporte to our collection of information through the use of cookies, Ako chut moc ( )! ) J. Haek Osudy dobrho vojaka vejka Anglick lit: James Joyce Ulysses ( Odyseus ) G.B ) rozsiahly epick... ), Psanie i/y v koncovkch prdavnch mien ( cvienie 1 ) romn rozsiahle epick,! Dejovos m dej ) i prvky lyriky ( autor prostrednctvom postv vyjadruje mylienky., Alois Jirsek historick tematika ( Psohlavci ) Cesta ivotom, Adam angala Socialistick realizmus: o.!

Bruna Biancardi Net Worth, Lincoln Automotive Financial Services Address, House Fires In Wisconsin Today, Www John Barnett, What Is Arnold Gesell Theory About Physical Development, Articles L

literarne obdobia chronologicky